2130310533 6937461507 Βασιλείου Ρώτα 14, Μελίσσια account@kkaroutsos.gr
Βεβαίωση Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ.
Καρούτσος Κωνσταντίνος - Container Services - Ενοικιάσεις Κάδων - Γερανομεταφορές - Μελίσσια Αττική
 

 
Σχετικά με τα Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/2010, οι παραγωγοί ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης στοιχεία για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους.

 

Συγκεκριμένα, απαιτείται:
1)Να συνάπτουν σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων (ΣΕΔΠΕΚΑΤ, ΣΑΝΚΕ, ΑΝΑΕΚ).
2)Να καταβάλουν την εισφορά ανά τόνο αποβλήτου, στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
3)Να υποβάλουν τη βεβαίωση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που έχουν παραλάβει από το σύστημα (ΣΣΕΔ) προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, ώστε να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή.


Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων είναι υποχρεωτική σε κάθε κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων που παράγονται οικοδομικά απόβλητα («μπάζα») και ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες.